Algemene voorwaarden Choices.js demos Index
Top

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 2. Definities

Artikel 3. Doel van de Website

Artikel 4. Duur, opzegging en tarieven

Artikel 5. Facturatie en betaling

Artikel 6. Wijzigingen in tarieven en Provisie

Artikel 7. Gebruik van de Website

Artikel 8. Opdrachten en Biedingen

Artikel 9. Wijzigingen en onderhoud

Artikel 10. Intellectuele eigendom

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Artikel 12. Restitutie

Artikel 13. Doorgifte van Content en persoonlijke gegevens

Artikel 14. Links naar andere websites

Artikel 15. Vrijwaring

Artikel 16. Klachten

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze
Artikel 1. Toepasselijkheid

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.bidtrans.nl. Redinton Media behoudt zich het recht voor de onderhavige voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen. Van toepassing zijn telkens de voorwaarden zoals deze luiden op het moment van het gebruik. Redinton Media raadt haar Opdrachtgevers aan de onderhavige gebruiksvoorwaarden daarom regelmatig te raadplegen.


Artikel 2. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Account: verzameling gegevens met betrekking tot een bepaalde Gebruiker, welke gegevens kunnen worden ingezien en gewijzigd via de Website van Redinton Media na het verstrekken van bijhorende inloggegevens;
2. Opdrachtgever: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de Website om Opdrachten te plaatsen en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Redinton Media in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
3. Opdracht: de publicatie die bedoeld is om een Vervoerder uit te nodigen tot het uitbrengen van een bod op een Transportopdracht;
4. Bod/Bieding(en): Het bod met betrekking tot een in een opdracht gepubliceerde Transportopdracht;
5. Content: alle Opdrachten, berichten, data, informatie, gegevens, tekst, muziek, geluid, foto, video en ander (digitaal) materiaal;
6. Diensten: alle door Redinton Media op haar Website of anderszins aangeboden Diensten aangaande het gebruik van het Platform, waaronder het plaatsen van een Opdracht en het uitbrengen van Biedingen;
7. Gebruik(en): onder “gebruiken” valt in deze algemene voorwaarden ieder gebruik van de Website daaronder mede begrepen doch niet beperkt tot inladen (uploaden), opslaan (downloaden), inloggen, opvragen, raadplegen, lezen, bekijken, beluisteren, bewerken, invullen (van formulieren), verzenden, (tijdelijk) kopiëren, bewaren, doorzenden, verspreiden, van Diensten gebruik maken, het volgen van links naar andere websites en het verrichten van rechtshandelingen;
8. Gebruiker: de (rechts)persoon die gebruik maakt van de Website, daaronder in ieder geval begrepen: de Opdrachtgever en de Vervoerder.
9. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Redinton Media en een Gebruiker op basis waarvan de Gebruiker doorlopend, tegen betaling, gebruik kan maken van de Diensten van Redinton Media;
10. Partijen: Redinton Media en Gebruiker gezamenlijk;
11. Provisie: vooraf overeen te komen percentage van de totale tussen Opdrachtgever en Vervoerder overeengekomen dan wel overeen te komen opdrachtsom met betrekking tot de uitvoering door Vervoerder van de Transportopdracht;
12. Redinton Media: de eigenaar van de Website – Redinton Media S.R.O. – en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met de Gebruiker in de zin van artikel 6:231 sub b BW;
13. Transportopdracht: de door een Opdrachtgever op de Website geplaatste opdracht tot het vervoer van goederen;
14. Transportovereenkomst: de overeenkomst tussen een Opdrachtgever en een Vervoerder op basis waarvan Vervoerder in opdracht van en tegen betaling door Opdrachtgever goederen zal vervoeren;
15. Vervoerder: de (rechts)persoon die bedrijfsmatig goederen vervoert en in die hoedanigheid gebruik maakt van de Website om Biedingen uit te brengen en contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Redinton Media in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
16. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal (bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat.
17. Website: de website van Redinton Media, te bereiken via: www.bidtrans.nl.


Artikel 3. Doel van de Website

1. De Website biedt aan Opdrachtgevers de mogelijkheid om een Opdracht op het gebied van transport. Het betreft daarbij de oproep tot het vervoeren van goederen. Daarnaast biedt de Website aan Vervoerders de mogelijkheid om een Bieding uit te brengen op Opdrachten. Voordat de Opdrachtgever en Vervoerder gebruik kunnen maken van deze Diensten, dienen zij een Account aan te maken.
2. Nadat de Gebruiker een Account heeft aangemaakt, zullen de door de Opdrachtgever opgegeven bedrijfsgegevens op juistheid worden gecontroleerd. Pas wanneer deze gegevens door Redinton Media zijn geverifieerd, zal de Account van de Gebruiker worden geactiveerd en heeft de Gebruiker de mogelijkheid om (gratis en betaalde) Opdrachten aan te maken. Zodra de Gebruiker een Opdracht op de Website heeft geplaatst, zal deze vindbaar en zichtbaar zijn voor bezoekers van de Website. Wanneer een bezoeker een zoekopdracht op de Website ingeeft, zal de Website de relevante resultaten uit haar database aan de bezoeker tonen. Voormelde verificatie geldt slechts voor bedrijven die een Account aanmaken en vindt niet plaats bij consumenten die een Account aanmaken.
3. Nadat de Vervoerder een Account heeft aangemaakt, zullen de door de Vervoerder opgegeven bedrijfsgegevens op juistheid worden gecontroleerd. Pas wanneer deze gegevens door Redinton Media zijn geverifieerd, kan de Vervoerder Biedingen uitbrengen op Opdrachten. Wanneer een Vervoerder uitvoering wenst te geven aan een door een Opdrachtgever geplaatste Transportopdracht, kan hij via de Website een Bieding op de betreffende Transportopdracht uitbrengen.
4. Bij het tonen van een Opdracht alsmede bij het uitbrengen van een Bieding, worden de contactgegevens van de Gebruikers door de Website verborgen.
5. Eerst op het moment dat de Opdrachtgever akkoord gaat met de Bieding van de Vervoerder, zal Redinton Media de contactgegevens van de beide Gebruikers bekend maken, zodat deze de Transportovereenkomst met elkaar kunnen sluiten. Redinton Media maakt in geen geval onderdeel uit van een tussen de Opdrachtgever en een Vervoerder tot stand gekomen Transportovereenkomst. Redinton Media brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (bemiddelaar).
6. Redinton Media garandeert niet dat de getoonde zoekresultaten altijd volledig, juist en up-to-date zijn.
7. Redinton Media garandeert niet dat door het gebruik van haar Website, zoals het aanmaken van een Account, het plaatsen van een betaalde Opdracht, het zoeken naar Transportopdrachten, etc. daadwerkelijk enige overeenkomst tussen de Opdrachtgever en een Vervoerder tot stand komt. Ook garandeert Redinton Media niet dat een eventuele vermelding op de Website of in de database van Redinton Media zal leiden tot enige overeenkomst met een andere Gebruiker.


Artikel 4. Duur, opzegging en tarieven

1. Wanneer de Gebruiker een Account aanmaakt, komt tussen Redinton Media en de Gebruiker een Overeenkomst tot stand op basis waarvan de Gebruiker doorlopend gebruik kan maken van de Diensten van Redinton Media, zoals het plaatsen van gratis en betaalde Opdrachten alsmede het uitbrengen van een bod op een Opdracht. (biedingen plaatsen is enkel mogelijk voor geverifieerde bedrijven).
2. Een Overeenkomst komt tot stand nadat Gebruiker alle noodzakelijke stappen in het online registratieproces met succes heeft doorlopen en wordt door Redinton Media schriftelijk (per e-mail) bevestigd. De schriftelijke bevestiging door Redinton Media wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij Gebruiker hiertegen binnen 3 werkdagen schriftelijk bezwaar maakt.
3. Alle Overeenkomsten worden overeengekomen voor onbepaalde duur. De Overeenkomst kan op ieder gewenst moment door de Gebruiker worden beëindigd door opzegging van zijn Account via de Website.
4. In geval van opzegging van een Overeenkomst worden de Account en alle daaraan gekoppelde Opdrachten en Biedingen direct na de opzegging van de Website verwijderd, met uitzondering van betaalde Opdrachten. Deze zullen worden getoond voor de overeengekomen duur, waarna deze zullen worden verwijderd. Redinton Media is in dat geval niet gehouden om met de Account van de Gebruiker samenhangende gegevens opgeslagen te (doen) houden.

 

Artikel 5. Facturatie en betaling

1. Tenzij sprake is van een gratis Dienst, dient de Opdrachtgever de kosten voor het plaatsen van een Opdracht direct (bij het plaatsen) online te voldoen op een door Redinton Media aan te geven wijze (iDeal, credit card, PayPal, etc.).
2. Wanneer de Opdrachtgever een Bieding van een Vervoerder accepteert, komt daarmee een Transportovereenkomst tussen de Vervoerder en Opdrachtgever tot stand. Na de totstandkoming van de Transportovereenkomst ontvangt de Vervoerder van Redinton Media een factuur met betrekking tot de aan Redinton Media verschuldigde Provisie.
3. Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan in euro’s op de opgegeven IBAN en zonder verrekening of korting.
4. Indien een Gebruiker niet binnen de overeengekomen betalingstermijn voldoet aan zijn betalingsverplichtingen jegens Redinton Media, verkeert de Gebruiker van rechtswege in verzuim zonder dat hiertoe nadere ingebrekestelling is vereist. In voorkomend geval is Redinton Media gerechtigd haar Diensten te onderbreken en opgeschort te houden tot het moment dat de Gebruiker aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Redinton Media heeft voldaan.
5. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke Redinton Media maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Redinton Media gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.

 

Artikel 6. Wijzigingen in tarieven en Provisie

Redinton Media is gerechtigd haar tarieven en Provisie op ieder gewenst moment en naar eigen inzicht aan te passen. Wijzigingen in tarieven en Provisie gelden slechts voor nieuw te plaatsen Opdrachten en overeen te komen Transportovereenkomsten. Wijzigingen in tarieven en Provisie worden ten minste 30 dagen van te voren schriftelijk aan de Gebruiker kenbaar gemaakt. Indien de Gebruiker niet instemt met de voorgenomen wijziging, heeft de Gebruiker de bevoegdheid de Overeenkomst met Redinton Media op te zeggen op de wijze als omschreven in artikel

4. Artikel 7. Gebruik van de Website

1. Iedere Gebruiker mag maximaal 1 Account aanmaken, tenzij de Gebruiker schriftelijke toestemming van Redinton Media heeft gekregen voor het aanmaken van meerdere Accounts.
2. De Gebruiker is volledig aansprakelijk voor alle handelingen die via de Account van de Gebruiker worden verricht en vrijwaart Redinton Media van alle eventuele schade en aanspraken voortvloeiend uit deze handelingen.
3. De Gebruiker zal in zijn Opdrachten en Biedingen uitsluitend contactinformatie verstrekken op de voor deze informatie bestemde en door Redinton Media aangewezen velden en locaties van de Website. Contactinformatie is hierbij alle informatie die kan leiden tot het leggen van schriftelijk, telefonisch of anderszins verbaal contact met de Gebruiker.
4. De Gebruiker verklaart en staat er voor in dat de informatie en gegevens die de Gebruiker op de Website plaatst juist, volledig en up-to-date is.
5. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de Content die hij of zij op de Website plaatst. De Gebruiker aanvaardt alle risico's die samenhangen met het gebruik van zijn of haar Content door derden, inclusief het vertrouwen op de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid daarvan, alsmede de openbaarmaking door de Gebruiker van Content die de Gebruiker persoonlijk identificeerbaar maakt.
6. De Gebruiker verklaart eigenaar te zijn dan wel over de vereiste machtigingen of toestemmingen te beschikken voor het plaatsen van de Content op de Website en het gebruik van de Content zoals in deze gebruiksvoorwaarden omschreven alsmede het verlenen van de rechten daarop.
7. Het is de Gebruiker uitdrukkelijk – doch niet uitsluitend - verboden:
a. voordat een Bieding is geaccepteerd, bedrijfs- of contactgegevens aan de een Gebruiker te verzenden waardoor het voor deze Gebruiker mogelijk wordt om buiten de Website om contact op te nemen met de Gebruiker die een Opdracht of Bieding heeft geplaatst;
b. producten of Diensten op de Website aan te bieden die bij wet zijn verboden of waarvan het aanbieden strafbaar is gesteld;
c. de Website te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op rechten van derden;
d. de Website te gebruiken voor frauduleuze handelingen;
e. de Website te gebruiken voor het verspreiden van computervirussen of materiaal met een lasterlijk, obsceen of (be)dreigend karakter;
f. de Website te gebruiken voor verspreiding van materiaal met promotionele of publicitaire doeleinden (SPAM) zonder hiervoor voorafgaande, schriftelijke toestemming van Redinton Media te hebben verkregen, tenzij de geadresseerde uitdrukkelijk om de transmissie daarvan heeft verzocht;
g. wederrechtelijk gebruik te maken van de Website of de daarop verstrekte informatie en/of getoonde Content;
h. zodanig gebruik te maken van de Website dat de Website daardoor wordt beschadigd, vervormd, onderbroken, stopgezet, overbelast of anderszins minder efficiënt wordt gemaakt;
i. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Redinton Media op welk medium dan ook een gedeelte of gedeelten van de Website te verspreiden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot op de Website gepubliceerde Content;
j. om enig gedeelte van de Website en/of de daartoe behorende systemen, programma’s, Diensten en/of technologie te wijzigen of aan te passen;
k. om beveiliging gerelateerde onderdelen van de Website te (trachten te) omzeilen, onklaar te maken dan wel anderszins daarin in te grijpen;
l. om zonder de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Redinton Media ten behoeve van zakelijke toepassingen gebruik te maken van de Website of de daarop vervatte systemen, programma’s, Diensten en/of technologie. Dit verbod omvat onder andere:
- i. het (weder)verkopen van toegang tot de Website en/of de Diensten van Redinton Media op een andere Website, met name met het doel om opdracht- en/of (abonnements)inkomsten te genereren; en/of
- ii. het verder verspreiden van de door Redinton Media aangeboden Diensten, onder meer met het doel om inkomsten te genereren door middel van ondernemingsactiviteiten die goeddeels soortgelijk of vergelijkbaar zijn met de door Redinton Media gedreven ondernemingsactiviteiten; m. om (een gedeelte van) de inhoud van de Website of (persoons)gegevens aangaande de bezoekers van de Website, al dan niet door gebruikmaking van een geautomatiseerd systeem, te verzamelen of te vergaren.
8. Bij overschrijding door Gebruiker van de bepalingen in dit artikel behoudt Redinton Media zich het recht voor om de Account van de Gebruiker te blokkeren en de weergave en doorgifte van aan de Account gekoppelde Opdrachten en Biedingen op te schorten totdat door Gebruiker aan de door Redinton Media gestelde vereisten wordt voldaan en zonder dat Redinton Media daarmee tot enige schadevergoeding jegens de Gebruiker gehouden zal zijn.
9. Eventuele schade die Redinton Media lijdt als gevolg van het niet naleven van de onderhavige voorwaarden door de Gebruiker, zal door Redinton Media integraal op de Gebruiker worden verhaald.

 

Artikel 8. Opdrachten en Biedingen

1. Door middel van het plaatsen van Opdrachten kunnen Opdrachtgevers een Transportopdracht aanbieden. Opdrachten dienen daarbij direct of indirect verband te houden met het vervoer van goederen.
2. De Opdrachtgever dient er zorg voor te dragen dat de omschrijving van de Transportopdracht overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is.
3. De Vervoerder dient er zorg voor te dragen dat de uitgebrachte Bieding overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en volledig is. Het is de Vervoerder niet toegestaan om bewust een lagere Bieding uit te brengen in de hoop daarmee de contactgegevens van de Opdrachtgever te verkrijgen om vervolgens – buiten de Website om – andersluidende prijsafspraken te maken en op die manier de Provisie te beperken.
4. Het staat Redinton Media vrij iedere nieuwe Content, waaronder Opdrachten en Biedingen of bewerkingen daarvan, indien nodig, pas na goedkeuring te tonen. Als maatstaf gelden hiervoor de richtlijnen die door Redinton Media op haar Website en in de onderhavige algemene voorwaarden worden gegeven met betrekking tot de inhoud van Opdrachten en Biedingen.
5. Het is uitdrukkelijk verboden Opdrachten en Biedingen op de Website te plaatsen c.q. uit te brengen waarvan de inhoud in strijd is met de richtlijnen die door Redinton Media op haar Website en in de onderhavige algemene voorwaarden worden gegeven met betrekking tot de inhoud van Opdrachten en Biedingen.
6. Redinton Media behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande berichtgeving of opgave van redenen afbeeldingen en teksten van Opdrachten en Biedingen, berichten of reacties in te korten, te weigeren, wijzigen of verwijderen. Redinton Media zal hiertoe slechts overgaan in de volgende gevallen:
- de Opdracht c.q. Bieding is onjuist, onvolledig of in strijd met de bepalingen van deze algemene voorwaarden;
- de Opdracht c.q. Bieding is in een verkeerde categorie geplaatst;
- de Opdracht c.q. Bieding maakt inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van derden;
- de Opdracht c.q. Bieding zou op enige andere wijze schade kunnen veroorzaken aan de eigendom van derden;
- de Opdracht c.q. Bieding is in meer dan 1 rubriek of anderszins dubbel of verkeerd geplaatst;
- de Opdracht c.q. Bieding is discriminerend, beledigend, aanstootgevend of is anderszins onrechtmatig;
- de Opdracht c.q. Bieding heeft als doel het (in)direct promoten van een andere onderneming of activiteit dan waar zij voor bedoeld is;
- de Opdracht c.q. Bieding is niet opgesteld volgens de door Redinton Media opgestelde richtlijnen;
- de Opdracht c.q. Bieding is afkomstig van een Opdrachtgever die niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan;
- de Opdracht c.q. Bieding komt niet overeen met de doelstelling van Redinton Media of de Website.

 

Artikel 9. Wijzigingen en onderhoud

1. De Website en de Diensten van Redinton Media worden aangeboden “as is”. Redinton Media is op geen enkele wijze verplicht om wijzigingen of verbeteringen in de Website of haar Diensten aan te brengen.
2. Redinton Media garandeert niet dat de site ononderbroken zal functioneren en vrij zal zijn van fouten of dat derden haar systemen niet onrechtmatig (zullen) gebruiken.
3. Het is Redinton Media toegestaan de Website en haar Diensten op ieder gewenst en naar eigen inzicht te wijzigen en voor zover Redinton Media dit nodig acht. Redinton Media heeft hiertoe geen voorafgaande toestemming van de Gebruiker nodig.
4. Het staat Redinton Media vrij de Website of een gedeelte daarvan te verwijderen, af te sluiten voor gebruik of anderszins ontoegankelijk te maken, bijvoorbeeld ten behoeve van onderhoud of het opheffen van storingen, dan wel haar Website en de achterliggende systemen, geheel of gedeeltelijk, tijdelijk buiten gebruik te stellen, zonder daarmee tot enige schadevergoeding of restitutie jegens de Gebruiker gehouden te zijn. Redinton Media is niet verplicht de Gebruiker van te voren over het buiten gebruik stellen van (een gedeelte van) de Website op de hoogte te stellen.

 

Artikel 10. Intellectuele eigendom

1. De Content op de Website is auteursrechtelijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Redinton Media worden opgeslagen (met uitzondering van de Content die benodigd is om de Website te kunnen bekijken), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen.
2. De Gebruiker geeft Redinton Media door het plaatsen van Content op de Website het niet-exclusieve, eeuwigdurende, overdraagbare, onherroepelijke en te sub-licentiëren recht, zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat, om de Content te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te vertalen, te distribueren, te publiceren en afgeleide werken te creëren en om de Content in alle nu bekende en toekomstige media openbaar te maken, te verveelvoudigen of voor promotionele doeleinden aan te wenden.
3. Voorts geeft de Gebruiker Redinton Media het recht om, als licentienemer van zijn of haar Content, op eigen titel, in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten op de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Content handelen en om in een dergelijke gerechtelijke procedure uit eigen naam en op eigen titel een verbod, schadevergoeding en/of winstafdracht te vorderen.
4. De Gebruiker geeft Redinton Media hierbij een volmacht om, indien en voor zover Redinton Media niet zelfstandig kan optreden tegen de in de vorige zin gemelde inbreuken/onrechtmatige handelingen, namens de Gebruiker in rechte op te treden tegen derden die inbreuk maken op de rechten van de Gebruiker ten aanzien van de Content en tegen derden die onrechtmatig jegens de Gebruiker handelen ten aanzien van de Content.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Redinton Media stelt zich het adequaat functioneren van haar Website en de achterliggende systemen ten doel en streeft hierbij naar maximale beschikbaarheid en bereikbaarheid. Redinton Media staat er echter niet voor in dat haar Website of de achterliggende systemen altijd storingsvrij en volcontinu functioneren. Redinton Media wijst er in dit verband op dat zij hierbij afhankelijk is van derden. Redinton Media is dan ook niet aansprakelijk in geval externe oorzaken aan het functioneren van haar Website of de achterliggende systemen in de weg staan, ook is Redinton Media in dat geval niet gehouden tot enige restitutie of schadevergoeding.
2. Redinton Media neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke (voorzorgs-)maatregelen om de veiligheid van haar Website en de achterliggende systemen zo goed mogelijk te waarborgen. Onderdeel hiervan is de beveiligde opslag van (persoons)gegevens en het versturen van (persoons)gegevens via een beveiligde internetverbinding (SSL). De Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor de (beveiliging van) informatie welke zij via het internet verstuurt. Hierdoor is Redinton Media (ongeacht wie hiervoor verantwoordelijk is) dan ook niet aansprakelijk voor schade en/of verlies welke het gevolg is van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Website van Redinton Media, de achterliggende systemen of door Redinton Media opgeslagen (persoons)gegevens. De Gebruiker vrijwaart Redinton Media voor iedere aanspraak welke het gevolg is of kan zijn van een schending van of inbreuk op de veiligheid of beveiliging van de Website van Redinton Media, de achterliggende systemen of door Redinton Media opgeslagen (persoons)gegevens.
3. Redinton Media zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor elke vorm van schade, direct of indirect, op enige wijze ontstaan door of voortvloeiend uit: a. het gebruik van de Website van Redinton Media; b. softwarefouten in de Website van Redinton Media; c. ontoegankelijkheid tot de Website van Redinton Media, wegens technische oorzaken, foutief verstrekte URL of een niet-functionerend e-mailadres van de Gebruiker; d. onderhoud en calamiteiten; e. onjuiste, onvolledige of niet actuele inhoud van de Website, waaronder van profielen; f. de eventuele gevolgen van het handelen op grond van op de Website vermelde inhoud; g. ongeautoriseerde toegang tot of het onrechtmatig gebruik van de Website of systemen van Redinton Media door derden; h. het onverhoopt kwijtraken van informatie of gegevens van de Gebruiker; i. gevolgschade, letselschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
4. In het communicatieverkeer tussen gebruikers onderling of tussen de Gebruiker en Redinton Media is Redinton Media op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, vertragingen of niet overkomen van boodschappen dan wel onduidelijke mededelingen veroorzaakt door het gebruik van de Website van Redinton Media.
5. Redinton Media maakt in geen geval onderdeel uit van een tussen de Opdrachtgever en een Vervoerder tot stand gekomen Transportovereenkomst. Redinton Media brengt vraag en aanbod bij elkaar en treedt daarbij slechts op als technisch internet platform (bemiddelaar). Derhalve aanvaardt Redinton Media geen aansprakelijkheid voor:
a. schade die aan de goederen ontstaat tijdens het transport;
b. schade die de Gebruiker lijdt als gevolg van een door tussenkomst van de Website tot stand gekomen Transportovereenkomst;
c. schade die een derde lijdt welke samenhangt met de Transportovereenkomst.
6. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk om te zorgen voor een adequate transportverzekering die de waarde van de te vervoeren goederen dekt in geval van (onder meer) schade, diefstal of verlies.
7. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade zijn niet van toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Redinton Media.

 

Artikel 12. Restitutie

1. Eenmaal verrichtte betalingen worden niet aan de Gebruiker gerestitueerd, tenzij en slechts voor zover daarvan in dit artikel wordt afgeweken of Redinton Media hiertoe op grond van een dwingendrechtelijke wetsbepaling gehouden zal zijn.
2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst tijdens een lopende opdrachtperiode opzegt, wordt de Opdracht tot het einde van de lopende opdrachtperiode getoond. Er vindt in geen geval restitutie van reeds betaalde bedragen plaats. Voort vindt in geen geval restitutie van reeds betaalde bedragen plaats, indien:
a. de Opdracht door Redinton Media niet getoond wordt als gevolg van een onvolledige of niet-tijdige betaling van verschuldigde bedragen;
b. de Opdrachtgever op enigerlei wijze handelt in strijd met de algemene voorwaarden;
c. de Opdrachtgever besluit om de Opdracht voor het einde van de vervaldatum van de Website te verwijderen;
d. de Website tijdelijk onbruikbaar of onbereikbaar is als gevolg van een storing, ongeacht van welke aard.
3. Wanneer een Bieding door een Opdrachtgever wordt geaccepteerd, maar de Transportopdracht om redenen die niet aan de Vervoerder kunnen worden toegerekend, niet (kan) word(t)(en) uitgevoerd, kan Redinton Media besluiten om tot restitutie van reeds door de Vervoerder betaalde Provisie te restitueren. Op uitdrukkelijk verzoek van de Vervoerder zal Redinton Media per individueel geval beoordelen of de geannuleerde Transportopdracht voor restitutie van Provisie in aanmerking komt.

 

Artikel 13. Doorgifte van Content en persoonlijke gegevens

Door Redinton Media via de Website verzamelde (persoons)gegevens worden in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en op zorgvuldige wijze verwerkt en opgeslagen. De verzamelde gegevens worden door Redinton Media uitsluitend gebruikt om het surfgedrag van de Gebruiker in kaart te brengen en teneinde Redinton Media in staat te stellen de Website verder te optimaliseren. Redinton Media verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij Redinton Media de Gebruiker hiertoe uitdrukkelijk om toestemming heeft gevraagd.

 

Artikel 14. Links naar andere websites

De Website van Redinton Media bevat mogelijk links naar websites van derden. Redinton Media is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waar naartoe gelinkt wordt. Het plaatsen van links door Redinton Media houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van de inhoud van deze websites of webpagina’s.

 

Artikel 15. Vrijwaring

De Gebruiker vrijwaart Redinton Media voor eventuele aanspraken van derden, daaronder mede begrepen aanspraken van derden (waaronder in ieder geval Gebruiker en overige bezoekers), die in verband met het gebruik van de Website schade lijden en waarvan de oorzaak aan de Gebruiker toerekenbaar is. Indien Redinton Media uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Gebruiker gehouden Redinton Media zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Gebruiker in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is Redinton Media, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Redinton Media en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Gebruiker.


Artikel 16. Klachten

1. Klachten over de Diensten van Redinton Media, de werking van de Website of daarop aanwezige Content kunnen schriftelijk via het online op de Website ter beschikking gestelde contactformulier aan Redinton Media kenbaar worden gemaakt of per e-mail aan: [email protected] of telefonisch: +31 (0)85 – 86 40 120.
2. Klachten dienen uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan van de klacht aan Redinton Media te worden gemeld.
3. Redinton Media spant zich in om eventuele klachten uiterlijk binnen 5 dagen te beantwoorden en binnen 30 dagen naar bevrediging af te handelen.
4. Klachten die niet op de in dit artikel genoemde wijze of binnen de daarin gestelde termijn worden ingediend, worden niet door Redinton Media in behandeling genomen.


Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op het gebruik van de Website alsmede op iedere door Redinton Media gesloten en te sluiten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht overeenkomstig het Arbitragereglement van het Nederlands Arbitrage Instituut met inachtneming van de volgende bepalingen:
a. Het scheidsgerecht zal bestaan uit één arbiter;
b. De plaats van arbitrage zal zijn Amsterdam;
c. De procedure zal worden gevoerd in de Nederlandse taal.
3. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Redinton Media Gevestigd aan V Zátiší 810/1, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, Tsjechische Republiek Ingeschreven bij het Handelsregister in Tsjechië onder nummer 02712890 Europees BTW nummer: CZ02712890