Choices.js demos Index
Top

Verontreiniging door transport en de gevolgen hiervan op het ecosysteem

Verontreiniging door transport in het kort

De dynamische ontwikkeling van het vervoer in de afgelopen decennia is een belangrijke factor in de economische ontwikkeling van de wereld en tegelijkertijd een bron van aanzienlijke overlast en problemen met name in de grote stedelijke agglomeraties. Ongunstige effecten en de verontreiniging door transport vormen een echte belemmering voor de ontwikkeling van de economie, het niveau van vooruitgang en verbetering in verschillende transport sectoren, geografische locatie (inclusief klimaat), evenals de gevoeligheid van milieuelementen.

Verontreiniging door transport wordt hoofdzakelijk veroorzaakt uit gasemissies van uitlaatsystemen van auto's, treinen en schepen: Deze gassen bevatten, door zich te verplaatsen door de lucht, stikstofoxiden, zwaveldioxide, vluchtige organische stoffen (waaronder een aantal toxische, persistente en bio geaccumuleerde stoffen), metalen en koolstofdioxide.

Verontreiniging door transport

Wat draagt de transportsector bij aan de totale uitstoot?

De transportsector draagt bij tot 40-80% van de totale uitstoot van stikstofoxiden. Milieuactivisten geven in hun studies aan dat er ongeveer 1-15 miljoen verschillende soorten vervuiling wordt uitgestoten door auto's, waarvan er vele niet grondig worden of zijn onderzocht. Overschrijding van toegestane concentraties van basisverontreinigende stoffen: Zwaveldioxide en stof waarvan de hoogste concentratie van stikstofoxiden voornamelijk grote steden treffen.

Het is te concluderen dat autovervoer de grootste schade veroorzaker is. 30% van de verontreinigende stoffen wordt door voertuigen uitgestoten in de natuurlijke omgeving om deze reden, terwijl in steden dit aantal stijgt naar maar liefst 70 tot 90%.

Voorbeelden van stikstofoxiden kunnen allergische aandoeningen en astma veroorzaken (vooral bij kinderen). Koolmonoxide verbinden hemoglobine en kunnen transport van zuurstof door de weefsels beperken, die duizeligheid, onbalans of hartziekte kunnen veroorzaken. Zwaar metaal, zoals lood, kan remming of verstoring van de hersenen veroorzaken, en in het ergste geval zelfs de dood.

Rekening houdend met alle auto's in de steden, zijn auto's de minst milieuvriendelijke voertuigen en dragen deze voertuigen het meeste bij aan de verontreiniging door transport en deze sector. Hun groot aandeel in de uitstoot van verontreinigende stoffen in de atmosfeer kan worden bevestigd door de volgende data:

transport en luchtvervuiling

Wat voor waardes kan hieruit afgeleid worden in de totale verontreiniging?

De gemiddelde waarde van de atmosferische verontreiniging, gemeten in gram / reizigerskilometers in verband met het gebruik van een auto in de stad is 130 voor koolwaterstoffen, bij koolmonoxide 934 en 128 voor stikstofoxiden;

Voor een bus zijn deze waarden respectievelijk: 12 (koolwaterstoffen), 189 (koolmonoxide), 95 (stikstofoxiden);

Voor een tram / metro: 0,2 (koolwaterstoffen), 21 (koolmonoxide), 4330 (stikstofoxiden).

Het is duidelijk te zien dat auto's (in het algemeen alle vervoer over de weg) een zeer negatieve impact op het milieu hebben, en voornamelijk een toename van de lucht-, bodem, water en vegetatievervuiling veroorzaken.

milieuvervuiling door auto's

Wat doet deze verontreiniging met ons klimaat?

Verontreiniging door transport en met name de zware metalen, lood in het bijzonder, vormt een grote bedreiging die planten - Hun groei, ontwikkeling en leven ondermijnen.

Lood en cadmiumverbindingen zijn moeilijk afbreekbaar in de bodem. Tot op heden zijn geen doeltreffende werkwijzen voor verwijdering van zware metalen uit verontreinigde locaties bekend. Lood kan de planten door de bladeren binnendringen, uit de uitlaatsprays die rechtstreeks op de bovengrondse delen van planten word blootgesteld, of deze kan door de wortel uit de grond worden opgenomen. Zware metalen, waaronder lood, die gemakkelijk door planten worden opgenomen, veroorzaken remming van de plantengroei, verlaging van de opbrengst aan droge stof, vermindering van de wortelstrek en herstel van metabolische processen.

De bodem en vervolgens oppervlakte- en grondwater, krijgen verontreinigingen uit de automobielindustrie te verduren, die voornamelijk bestaan uit: vloeibare brandstof componenten, evenals vaste en semivloeibare bestanddelen die verwijderd zijn met water tijdens het wassen van voertuigen. Er wordt aangenomen dat ongeveer 300 g olie en smeermiddelen worden aangetroffen in één kubieke meter water dat wordt gebruikt voor het wassen van auto’s.

Een bijkomende bron van vervuiling zijn oppervlakkige afvloeiingen van wegen, zoals zware metalen en aardolieproducten. De uitstoot van bepaalde verontreinigende stoffen uit de automobielindustrie vermindert ook de geschiktheid van gronden die aan wegen grenzen voor land-, bosbouw- en bosbouwdoeleinden, alsmede de degradatie daarvan. Deze onzuiverheden veroorzaken, onder andere, verzuring van de bodem, verzuring van wateren en het uitsterven van bossen.

De gevolgen van deze uitstoot uit de transportsector

De omvang van problemen als gevolg van transportactiviteiten leidt tot een urgente beperking van de impact ervan op de natuurlijke en sociale omgeving. Herstelmaatregelen met betrekking tot het beperken en elimineren van bedreigingen als gevolg van transportoperaties moeten tegelijkertijd op drie niveaus worden uitgevoerd: de samenleving opleiden, dreigingen voorkomen en de gevolgen bestrijden die niet te voorkomen zijn.

Ze moeten bestaan uit de gelijktijdige implementatie van vele oplossingen om de kans te maximaliseren om het veronderstelde doel te bereiken - om de interferentie van transport in de natuurlijke omgeving (afbraak en vervuiling), evenals sociale (gezondheid en veiligheid) te verminderen - - bij de uitvoering van de bepalingen van het Europese vervoersbeleid en het vervoersbeleid voor 2006-2025.

Een van de belangrijkste doelen en activiteiten zouden het verhogen van het aandeel van het spoor en vervoer over water moeten zijn. Voor voertuigen met alternatieve energiebronnen moeten voorkeuren (fiscaal, juridisch, administratief) worden ingevoerd en voertuigen die niet aan de veiligheidseisen voldoen, moeten van de verkoop worden uitgesloten.

Wat zouden we er aan kunnen doen om de waardes te verlagen?

Tegelijkertijd moeten systemen voor het bewaken van de kwaliteit van het milieu worden ontwikkeld (identificatie van de gebieden die het meest worden blootgesteld aan ongunstige effecten) en waar nodig apparaten en constructies worden genstalleerd die de blootstelling aan lawaai en vervuiling beperken.

Er moeten ontwikkelingen worden uitgevoerd om allereerst de infrastructuur te bouwen die echt nodig is, en als het onmogelijk te vermijden is, om zo de bedreigingen voor het milieu door de transportsector tot het noodzakelijke minimum te beperken.

De ontwikkeling van het vervoer kan niet worden gestopt, het gaat samen met de vooruitgang van de mensheid. Men kan echter proberen de uitstoot van verontreinigende stoffen en de vernietigende invloed ervan op de natuur en de mens te verminderen.

Dit doel kan worden bereikt door voortdurende verbetering en modernisering van het vervoer, door te zoeken naar nieuwe oplossingen, bijvoorbeeld door de gescheiden stoffen te neutraliseren, door de transportefficintie te vergroten, en door meer doelbewuster wegen te bouwen.

Verontreiniging door verkeer nog steeds schadelijk voor gezondheid